EMINEM CASH LOANS
29 Mark Street Upington 8801
Tel 054 332 2414