TZANENG CASH LOANS
Boundary 49 Tzaneen 0850
Tel 015 307 6426