CAPRICON EASY LOANS
10 Batavir Street Phalaborwa 1389
Tel 076 717 8281