DECHENG WANG CASH LOAN
Stand No 57 Thulamela Thohoyandou 0950
Tel 015 962 2448